REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB

  • 1.

    Naši revizní technici mají oprávnění a osvědčení, provádět revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení. Veškeré revizní činnosti provádíme na základě platných předpisů.

  • 2.

    Provádíme revize tlakových nádob a je již celá řada spokojených firem a partnerů, kteří svoji povinnost, provádět revize a kontroly, vyřešili přenesením odpovědnosti za tuto problematiku na nás.

  • 3.

    Nabízíme Vám revize a zkoušky nádob skupiny A a B.

Nádoby A:

Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)

Nádoby B:

Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 1000)

Proč revize a kontroly? Základní povinností provozovatele, která vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., (Zákoník práce). § 101 - Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
Smyslem pravidelných revizí je tedy zjistit technický stav tlakového zařízení a při zjištění závad, přijmout taková opatření, kterými se zajistí bezpečný provoz tlakových zařízení a tedy bezpečnost osob, tak i majetku.
Na dodržování předepsaných kontrol a revizí dohlíží Oblastní inspektoráty práce (OIP) a její nedodržení podléhá finančním sankcím, k nimž je orgán dozoru oprávněn.

Školení a přezkoušení obsluh tlakových nádob - revizní technik tlakových nádob, s platným osvědčením,může dle platných předpisů provádět školení a přezkoušení obsluh tlakových nádob.
Obsluha tlakových nádob - tlakovou nádobu smí obsluhovat pouze osoba starší 18-ti let, zdravotně způsobilá, která byla řádně proškolena a protokolárně přezkoušena, pro obsluhu tlakové nádoby.
Školení a přezkoušení obsluhy, provádíme při revizích tlakových nádob, nebo samostatně, bez souvislosti na další práce.

Školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen - ve smyslu vyhlášky č. 91/1993 Sb. provádíme školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen na všechny druhy paliv (pevná paliva a plynná paliva).

Školení a příprava na zkoušky, zajištění zkoušek topičů parních a horkovodních kotlů - provádíme přípravu ke zkouškám a jejich organizační zajištění. Zkoušky topičů parních a horkovodních kotlů provádí pouze organizace, v současnosti Technická inspekce ČR (TIČR), která následně vydává „topičský průkaz".

Kontrolní měření tloušťky stěn ultrazvukem - měřením stěn ultrazvukem, zjišťujeme tloušťky stěn tlakových nádob, pro stanovení korozních úbytků, stanovení stavu zařízení a určení předpokládané doby životnosti nádob. Používá se pro zjištění stavu nepřístupných vnitřních částí a v některých případech je náhradou vnitřních revizí.

Možná rizika a nebezpečí. Jsou celkem čtyři vyhrazená technická (bezpečnostní), zařízení, které svou nebezpečností při provozu, vyžaduje zvlášní režim revizí a kontrol. Nikdo určitě nepochybuje o nebezpečnosti elektrického, plynového a nebo zdvihacího zařízení a proč by tedy čtvrté vyhrazené technické zařízení - tlakové nádoby, měly být méně nebezpečné. Každé zařízení má svá specifika nebezpečnosti a jen specializovaný pracovník (revizní technik) je schopen posoudit bezpečnost daného zařízení.
Tlakové nádoby jsou přesně definovaná zařízení, která obsahují v uzavřeném prostoru nějakou stlačenou látku. Takovou látkou může být vzduch, pára, voda, ale i jiné látky nebezpečné, jedovaté, chemické produkty. Stlačená látka v uzavřeném prostoru nádoby obsahuje určité množství energie, která se využívá podle určení nádoby k vykonání nějaké činnosti. Pokud však dojde k neřízenému uvolnění "uskladněné" energie, například destrukcí nádoby, stává se z užitečného, nebezpečné zařízení , které dokáže způsobit mnoho starostí .

Revize a termíny

Druh činnosti na tlakových nádobách: Termíny:
Výchozí revize TNS Před uvedením do provozu
1. provozní revize TNS Do 14 dnů po uvedení do provozu
Provozní revize TNS 1x za rok (ve stejném měsíci jako předchozí)
Vnitřní revize TNS 1x za 5 let
Zkouška těsnosti TNS Po otevření tlakového celku (nádoby)
Tlaková zkouška TNS 1x za 9 let
* Přezkoušení obsluhy TNS 1x za tři roky

- revize tlakových nádob
- revize kotlů parních a horkovodních PK 4, HK 4
- máme oprávnění k provádění revizí a zkoušek, tlakových zařízení vydané TIČR
- odborné prohlídky nízkotlakých kotelen
- školení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob
- školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen
- příprava a zajištění zkoušek topičů parních a horkovodních kotlů (topičské zkoušky na TIČR)
- zpracování technické dokumentace tlakových nádob
- zajistíme bezproblémový a bezpečný provoz těchto vyhrazených zařízení
- sestavíme plán revizí a zkoušek včetně hlídání termínů
- budeme se snažit vyřešit jakýkoliv Váš problém v této problematice

Předpisy

Uvedený přehled předpisů a norem, neobsahuje celou problematiku tlakového zařízení.

- Zákon 262/2006 Sb. ("zajistit bezpečnost pracovníků a zařízení")
- Základní bezpečnostní předpis - vyhl. ČUBP č. 48/1982 Sb
- Základním ředpisem pro tlakové nádoby je vyhl.č. 18/1979 Sb
- Nařízení vlády č. 182/1999 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
- Nařízení vlády č. 26/2003, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
- Vyhl.ČUBP č.91/1993 Sb. bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách
- ČSN 69 0010, která řeší podmínky výroby, zkoušení a dokumentace tlakových nádob
- ČSN 69 0012, kde jsou uvedeny podmínky provozu nádob, včetně provádění revizí
- ČSN EN 286-1, jednoduché netopené nádoby pro vzduch a dusík
- ČSN 07 0710 - provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
- ČSN 07 0620 - konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů
- ČSN 07 0621 - umístění kotelních zařízení a provedení kotelen
- ČSN 07 0703 – kotelny se zařízeními na plynná paliva
- ČSN 38 6405 – plynová zařízení - zásady provozu