Potřebujete revize plynu nebo chcete mít jistotu, že Vaše plynové zařízení je bezpečné a spolehlivé?

  • 1.

    Provedeme revize a kontroly na plynovém zařízení ve vaší firmě, provozovně, prodejně, pro Vaše Společenství vlastníků bytů (SVJ), ale také ve Vašem bytě či rodinném domě.

  • 2.

    Revize a kontroly plynových zařízení, provádíme na základě Oprávnění a Osvědčení TIČR (technická inspekce ČR).

  • 3.

    Příklady vyhrazených plynových zařízení, na kterých provádíme revize a kontroly jsou uvedeny níže.

Revize plynu

Zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva, např. plnící zařízení pro plnění lahví na plyny PB (LPG), nebo na zemní plyn (ZP). Dále to jsou bateriové a zásobníkové tlakové stanice na PB a ZP. Čerpací stanice pohonných hmot na LPG (PB) a CNG (ZP).

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny. Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny, např. plnírny acetylénových baterií vozidel, plnírny lahví na technické plyny (tlakové stanice dusíku, kyslíku, vodíku, vodíku apod.), plnírny pro plnění balónků nebo plnírny oxidu uhličitého.

Domovní plynovod - od předávacího místa plynu (hlavního uzávěru plynu) ke vstupnímu připojení spotřebiče. Do této kategorie plynovodů spadají rozvody zemního plynu v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách.

Průmyslový plynovod je plynovod pro průmyslové využití s provozním tlakem vyšším než 0,5 baru (50 kPa, 0,05 MPa) nebo plynovod v budovách s provozním tlakem vyšším než 5 barů (500 kPa, 0,5 MPa). Průmyslové využití je obecně chápáno jako soubor navazujících činností sloužících k následnému průmyslovému („masovému“, hromadnému) využití produktů spalování paliva přivedeného ke spotřebiči plynovodem.

Nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké plynovody na propan butan a jejich směsi zahrnují plynové rozvody na PB a jejich směsi, v celém tlakovém rozsahu. Jsou to především rozvody v průmyslu, nebo rozvody u čerpacích stanic atd.

Rozvody technických plynů jedná se o rozvody, instalace, pro průmysl, energetiku, laboratoře, potravinářství a nemocnice.

Spotřebiče s výkonem pod 50kW. To jsou např. kotle s výkonem do 50 kW, ale také o plynové spotřebiče typu sporáků, karem nebo lokálních plynových topidel.

Kotle s výkonem 50kW a více. Jde o spotřebiče s výkonem nad 50 kW a to zejména spotřebiče v plynových kotelnách, tedy plynové kotle, ale také o spotřebiče pro přípravu teplé vody s výkonem nad 50kW.

Mezi průmyslové plynové pece a průmyslová tepelná zařízení patří např. pece hutní prvovýroby, sklářské tavící pece, ohřívače vzduchu, plynové pece pro spalování odpadků, motory na plynná paliva, ab/adsorpční klimatizační zařízení, ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění nebytových objektů, sestavy závěsných světlých/tmavých trubkových zářičů na plynná paliva atd.

Kontroly plynu, kontroly plynového zařízení

Na všech zařízeních na kterých provádíme revize, provadíme také kontroly. Kontrolu plynového zařízení jsou povinni zajišťovat jejich majitelé (provozovatelé) a provádění kontrol se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby. Kontrola plynového zařízení se provádí každý rok, kromě roku, ve kterém se provádí provozní revize. Dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. jsou stanoveny lhůty revizí a kontrol plynových zařízení:
Periody revizí a kontrol plynových zařízení dle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

DRUH REVIZE PERIODA
Výchozí revize před uvedením zařízení do provozu – její provedení zajišťuje dodavatelská společnost
Provozní revize 1 x za 3 roky
Kontrola 1 x za rok (kromě roku, kdy je prováděna provozní revize)

Dokumentace plynu

Vypracujeme provozní řád, případně aktualizujeme Váš stávající provozní řád. Vypracujeme plán revizí a kontrol a budeme hlídat termíny. Dále jsme připraveni poskytnout poradenství a technický dozor.

Místní provozní řád
Dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení má provozovatel povinnost vypracovat místní provozní řád do 1 měsíce od zahájení provozu plynového zařízení. Vypracujeme Místní provozní řád, nebo přepracujeme ( stávající provozní řád).

Hlídání termínů revizí a kontrol
Nabízíme Vám sledováním termínů revizí, kontrol a školení spojených s provozem Vašeho plynového zařízení! S předstihem Vás upozorníme na potřebu opětovného provedení revizí, kontrol, školení nebo servisu spotřebičů, tedy všeho potřebného pro bezpečný provoz Vašeho plynového zařízení.

ŠKOLENÍ OBSLUHY

Na Vašem pracovišti, ve Vaší firmě, provedeme školení pracovníků, pověřených obsluhou plynového zařízení a provedeme seznámení s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy a s požárním a provozním řádem! Požadavek na školení obsluhy plynových zařízení vychází z vyhlášky 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.